BC高精准度函数库

bcadd --- 将二个高精准度数字相加

bccomp --- 比较二个高精准度数字

bcdiv --- 将二个高精准度数字相除

bcmod --- 取得高精准度数字的余数

bcmul --- 将二个高精准度数字相乘

bcpow --- 求高精准度数字的次方值

bcscale --- 设定小数点位数

bcsqrt --- 取得高精准度数字的平方根

bcsub --- 将二个高精准度数字相减


首页