array_unique

(PHP 4 >= 4.0.1)

array_unique -- 移除数组中重复的值

说明

array array_unique ( array array)

array_unique() 接受 array 作为输入并返回没有重复值的新数组。

注意键名保留不变。array_unique() 先将值作为字符串排序,然后对每个值只保留第一个遇到的键名,接着忽略所有后面的键名。这并不意味着在未排序的 array 中同一个值的第一个出现的键名会被保留。

注: 当且仅当 (string) $elem1 === (string) $elem2 时两个单元被认为相同。就是说,当字符串的表达一样时。

第一个单元将被保留。

例子 1. array_unique() 例子

<?php
$input
= array ("a" => "green", "red", "b" => "green", "blue", "red");
$result = array_unique ($input);
print_r($result);
?>

上例将输出:

Array
(
    [a] => green
    [0] => red
    [1] => blue
)

例子 2. array_unique() 和类型

<?php
$input
= array (4,"4","3",4,3,"3");
$result = array_unique ($input);
var_dump($result);
?>

本脚本将输出:

array(2) {
  [0] => int(4)
  [2] => string(1) "3"
}


虎的笑话 虎的成语 虎的歇后语