mcrypt_enc_get_algorithms_name

(PHP 4 >= 4.0.2)

mcrypt_enc_get_algorithms_name -- Returns the name of the opened algorithm

Description

string mcrypt_enc_get_algorithms_name ( resource td)

This function returns the name of the algorithm.

例子 1. mcrypt_enc_get_algorithms_name() example

<?php
    $td
= mcrypt_module_open(MCRYPT_CAST_256, '', MCRYPT_MODE_CFB, '');
    echo
mcrypt_enc_get_algorithms_name($td). "\n";
  
    
$td = mcrypt_module_open('cast-256', '', MCRYPT_MODE_CFB, '');
    echo
mcrypt_enc_get_algorithms_name($td). "\n";
?>

Prints:
CAST-256
CAST-256


虎的笑话 虎的成语 虎的歇后语