mcve_verifysslcert

(PHP 4 >= 4.3.0)

mcve_verifysslcert --  Set whether or not to verify the server ssl certificate

Description

bool mcve_verifysslcert ( resource conn, int tf)

警告

该函数目前尚无参考文档;仅参数列表可用。


虎的笑话 虎的成语 虎的歇后语